Kuinka kohteet on valittu?

Hyödynnämme lahjoitussuosituksissamme kansainvälisten arviointijärjestöjen työtä. Arviointijärjestöt ovat voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka muodostavat huolellisen tutkimuksen perusteella suosituksia tehokkaimmista lahjoituskohteista.

Suosituksissamme korostuvat globaaliin köyhyyteen ja terveyteen liittyviä lahjoituskohteita arvioiva GiveWell ja eläinten hyvinvointiin liittyviä kohteita arvioiva Animal Charity Evaluators (ACE). Käyttämämme arviointijärjestöt arvioivat järjestöjen hallintoa, rahankäyttöä ja ennen kaikkea järjestöjen tehokkuutta: kuinka paljon hyvää kohdejärjestö saa aikaan lahjoitetulla rahasummalla?

Arviointijärjestöt keräävät ja vertailevat näyttöä hyväntekeväisyysjärjestöjen

  • hankkeiden vaikutuksista,
  • hankkeiden kustannustehokkuudesta ja
  • hankkeiden epäsuorista vaikutuksista.

Järjestöjen toiminnan osalta tutkitaan

  • kykyä hyödyntää lisärahoitusta ja
  • toiminnan avoimuutta.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös ongelma-alueeseen, johon järjestön hankkeet pyrkivät vaikuttamaan. Eniten hyötyä saavutetaan ongelma-alueella, joka on

  • laaja: kuinka monia ongelma koskettaa?
  • ratkaistava: miten paljon ongelmaan on mahdollista vaikuttaa?
  • avuntarpeen määrään nähden laiminlyöty: kuinka moni muu tekee jo työtä ongelman ratkaisemiseksi?

Arviointijärjestöt pyrkivät omassa toiminnassaan laajaan avoimuuteen. GiveWell muun muassa julkaisee järjestöjen tehokkuuden arvioimiseen käyttämänsä mallit ja Animal Charity Evaluators esittelee sivustollaan laajasti arviointiperusteitaan. Molemmat järjestöt julkaisevat suosittelemistaan lahjoituskohteista laajan raportin, joka selvittää perusteellisesti, miksi kyseistä kohdetta suositellaan.

Arviointijärjestöt tekevät huolellisista arvioita, jotka perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Ne pyrkivät parhaansa mukaan ottamaan huomioon arvioihin liittyvät epävarmuudet ja olemaan avoimia niistä. Suositukset voivat vaihtua tulevaisuudessa, sillä tieto lisääntyy ja järjestöt sekä niiden toimintaympäristöt muuttuvat.

Muiden kuin globaalin köyhyyden ja terveyden järjestöjen sekä eläinjärjestöjen osalta ei ole vastaavia kansainvälisiä, kattavaan arviointiin keskittyviä järjestöjä. Näiden kohteiden tehokkuutta on  arvioitu esimerkiksi efektiivisen altruismin periaatteita noudattavissa rahastoissa ja muissa tutkimusta tekevissä järjestöissä. Arviot ovat laadukkaita, mutta eivät välttämättä yhtä kattavia kuin globaaleissa arviointijärjestöissä. Systemaattista arviota tekevien arvioijajärjestöjen puuttumisen vuoksi suosituksemme ovat ilmasto- ja tulevaisuuskohteiden osalta muita epävarmempia. Toisaalta niiden potentiaalinen vaikutus on erittäin merkittävä.

Ilmastokohteiden valinnassa olemme hyödyntäneet muun muassa Founders Pledge -järjestön tutkimusta ja laajaa raporttia sekä tulevaisuuskohteissa Effective Altruism Long-Term Future -rahaston ja OpenPhilanthropy-järjestön tutkimusta ja rahoituspäätöksiä. Olemme myös pyrkineet itse soveltamaan edellä esiteltyjä periaatteita.

Kansainväliset arviointijärjestöt

GiveWell

GiveWell on voittoa tavoittelematon järjestö, joka kartoittaa, mille avustusjärjestöille lahjoittaminen saa aikaan suurimman positiivisen vaikutuksen. Se keskittyy globaalin köyhyyden ja terveyden alueella toimiviin organisaatioihin. Järjestöjen valinta on tiukka tieteellinen prosessi, johon GiveWell käyttää vuosittain yli 20 000 tuntia. GiveWell vertailee, kuinka monen ihmisen elämää tutkittava järjestö voi parantaa, kuinka merkittävä parannus on, sekä pelastettujen ihmishenkien määrää.

GiveWell valikoi tutkittavakseen järjestöjä, jotka vaikuttavat erityisen lupaavilta kustannustehokkuutensa suhteen ja toimivat alueilla, joilla on vähemmän muita toimijoita. Arvioinnissa tarkastellaan järjestöjen omaa dokumentaatiota, kirjanpitoa ja analyyseja sekä neutraalien kolmansien osapuolten ja tutkimusten tarjoamaa tietoa. Koska GiveWell esittelee vain parhaat järjestöt, hyvin harva organisaatio etenee prosessissa suositelluksi järjestöksi.

GiveWell seuraa säännöllisesti suosittelemiaan järjestöjä ja tarkistaa listansa kahdesti vuodessa. Näin varmistetaan standardien säilyminen ja pystytään tarkistamaan kuinka suuri vaikutus lisälahjoituksilla olisi.

Animal Charity Evaluators (ACE)

Animal Charity Evaluators (ACE) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka etsii ja edistää tehokkaimpia tapoja auttaa eläimiä. Järjestön tutkimustyö auttaa lahjoittajia ja vapaaehtoisia tekemään päätöksiä eläinten tehokkaasta auttamisesta. Järjestön kohdealue on laaja, ja siihen kuuluvat sekä villeinä että vankeudessa elävät eläimet. ACE päivittää jatkuvasti suosituksiaan uuden todistusaineiston valossa. Se vertailee erilaisia interventioita ja ylläpitää listaa suositelluista lahjoituskohteista.